Lập kế hoạch bảo dưỡng cho nhà máy công nghiệp

Lập kế hoạch bảo dưỡng cho nhà máy công nghiệp

Bảo dưỡng công nghiệp

Lập kế hoạch bảo dưỡng công nghiệp Để chuẩn bị lập kế hoạch bảo dưỡng, kế hoạch tổng thể, thông thường kế hoạch được lập theo các đề mục, sau đó chuẩn bị lịch trình thực hiện chi tiết dựa trên quyết định cuối cùng về các hạng mục bảo dưỡng, bảo dưỡng theo yêu cầu, bảo dưỡng ưu tiên và qui trình bảo dưỡng

Các yêu cầu khi lập kế hoạch bảo dưỡng công nghiệp:

Phải thu thập dữ liệu về kiểm tra và bảo dưỡng của từng phân xưởng, thiết bị nhằm lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng được hiệu quả hơn, như làm sạch, sửa chữa, thay thế, tân trang, … các dữ liệu này rất có ích cho các lần lập kế hoạch bảo dưỡng tiếp sau.
Các yêu cầu bảo dưỡng công nghiệp phải lấy thông tin từ bộ phận sản xuất: trong quá trình vận hành, phòng vận hành có thể phát hiện được các sự cố như: tích tụ bẩn (fouling), tạo cốc (coking), ăn mòn, xói mòn ở các thiết bị tĩnh, các hỏng hóc của các thiết bị quay, … trong trường hợp này, nhân viên vận hành sẽ yêu cầu thực hiện các công tác bảo dưỡng theo từng hạng mục khi thiết bị vẫn đang hoạt động.
Kế hoạch bảo dưỡng phải được lập dựa trên kế hoạch sản xuất tức kế hoạch nhập liệu và xuất sản phẩm.
Các hạng mục cần chú ý khi lập kế hoạch bảo dưỡng
Cân bằng các phân xưởng phụ trợ

Nguồn nhân lực sẵn có phục vụ công tác bảo dưỡng, phân bố nhân lực phù hợp với phạm vi và hạng mục công việc
Các thiết bị, vật tư dự phòng (spare parts), nguyên vật liệu phải sẵn có trong thời gian thực hiện công tác bảo dưỡng. Thường thì thiết bị dự phòng và nguyên vật liệu được dự trữ cho công tác bảo dưỡng được quyết định theo kinh nghiệm.

Ngân sách bảo dưỡng công nghiệp thường được dự toán dựa trên cơ sở kinh nghiệm, các ngân sách phục vụ bảo dưỡng ưu tiên được quyết định đặc biệt

Thời gian thực hiện bảo dưỡng thường bị giới hạn bởi lịch trình sản xuất. Một kế hoạch bảo dưỡng có hiệu quả nhất thường dựa trên kinh nghiệm, nhân lực, thiết bị và qui trình bảo dưỡng sẵn có. Để hạn chế thời gian ngưng hoạt động nhà máy, phải thực hiện tất cả các công việc như kiểm tra, chuẩn bị bảo dưỡng có thể thực hiện khi nhà máy đang hoạt động. Thời tiết cũng là một thông số ảnh hưởng đến kế hoạch bảo dưỡng

Để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng các thiết bị, nhân lực, nguyên vật liệu và thời gian, lịch trình bảo dưỡng cần phải thực hiện cho toàn bộ nhà máy. Việc xác định thời gian hoạt động an toàn và thời gian ngưng hoạt động yêu cầu cho công tác bảo dưỡng là thông số rất quan trọng khi lập kế hoạch. Để đạt được yêu cầu này, việc thu thập dữ liệu về kiểm tra, bảo dưỡng là rất quan trọng

Nếu dữ liệu kiểm tra và bảo dưỡng thu thập đầy đủ, công tác bảo dưỡng sẽ thực hiện có hiệu quả hơn. Đối với thiết bị xây dựng được vài năm, nên thực hiện công việc bảo dưỡng sau khi shutdown hàng năm nhằm thu thập dữ liệu. Công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cho từng thiết bị riêng lẻ nên thực hiện theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Bảo dưỡng nhà máy với phần mềm CMMS